TOPOGRAFIE

Co je to topografie? Je to vědní disciplína studující povrchové útvary na povrchu Země, případně jiných pevných těles Sluneční soustavy (planet, měsíců, planetek atd.). Velmi těsně tak souvisí s kartografií, která se zabývá zakreslováním popsaných útvarů. V přeneseném slova smyslu je pak toto označení používáno pro obecné pojmenování povrchu (tvaru) těchto objektů.


Co musí mladý hasič ovládat na soutěžní hru v požárním sportu Plamen?

 1. Správně stanovit sadu topografických značek 
 2. Zorientovat mapu pomocí buzoly
 3. Měření azimutu podle vybraného bodu (pouze starší)

JDEME SE UČIT...

Topografické značky

= topografické značky jsou vlastně značky zakreslené v turistických mapách a pomáhají nám s orientací v terénu

Nerozumíte některým pojmům?

Trigonometrické body = vrcholy trojúhelníkové soustavy. Tyto body jsou v terénu stabilizovány např. povrchovou značkou (kamennými hranoly, kovovým cepem) a podzemním značením (skleněná či kamenná deska). Nejdůležitější z nich jsou zvýrazněny - pilíře, věže. Každý trigonometrický bod má svůj list, kde jsou k němu vedeny všechny důležité informace. Trigonometrickou soustavou je rozděleno celé území ČR.

Vrstevnice = křivka, která na mapě či v terénu spojuje body se stejnou nadmořskou výškou

Nivelační značky = body, které slouží jako vztažné body pro výšková měření. U každého bodu je pak evidována nadmořská výška v metrech

Vyzkoušejte si svoje znalosti v praxi:


Orientace mapy pomocí buzoly

= orientace mapy znamená natočení mapy tak, aby se směr severu na mapě shodoval se skutečným směrem k severu (směr severu na mapě je nahoru)

 • Buzolu nastavíme do základního stavu - nastavíme značku severu (N) proti rysce, ve středu nosné desky buzoly
 • Na mapu přiložíme buzolu tak, aby buzola směřovala na sever mapy (obvykle horní okraj mapy)
 • Pak už jen stačí natáčet mapu spolu s buzolou tak, aby se střelka dostala mezi zvýrazněné severní rysky 

Stále si nevíte rady? Zkuste to podle videonávodu:

Zorientovaná mapa - sever na mapě odpovídá magnetickému severu země
Zorientovaná mapa - sever na mapě odpovídá magnetickému severu země
Umístění buzoly na mapu tak, aby směřovala k severu mapy
Umístění buzoly na mapu tak, aby směřovala k severu mapy


Azimut vybraného bodu

Azimut = úhel, který je sevřen mezi směrem na sever a směrem na určený nebo zvolený orientační bod nebo směrem pochodu. 

 • měří ve stupních ve směru hodinových ručiček. Má-li určovat směr pochodu, říkáme mu pochodový úhel.
 • známe-li směr severu a azimut, můžeme jednoduše určit směr vyjádřený azimutem
 • naopak ať přímo v terénu nebo na mapě můžeme určit azimut, abychom vyjádřili odchylku objektu od severního směru

Jak se měří azimut?

 1. Z místa, kde stojíme, si určíme objekt, kterému budeme určovat azimut (azimut bude platit z toho místa, odkud provádíme měření)
 2. Položíme si buzolu na dlaň tak, aby šipka na buzole mířila na objekt
 3. Otáčíme kolečkem tak dlouho, dokud se nezakryje sever magnetické střelky se severem na stupnici
 4. Odečteme na stupnici hodnotu azimutu

JAK JE TOPOGRAFIE HODNOCENA ROZHODČÍMI NA HŘE PLAMEN?

1. ÚKOL: Topografické značky

 • za každou nesprávně určenou značku obdrží hlídka 1 trestný bod
 • pomoc jiným členům hlídky se hodnotí jako nesprávná odpověď
 • soutěžící musí odpovědět přesným názvem topografické značky dle Směrnic (např. značka č. 12 není pouze "hájovna", ale je nutné říci "hájovna myslivna")
 • pořadí jednotlivých názvů může být přehozeno, název však musí být kompletní
 • není brán zřetel na to, zda soutěžící použil jednotné či množné číslo názvu značky

2. ÚKOL: Zorientování mapy pomocí buzoly

 • za nesprávné zorientování mapy obdrží hlídka 5 trestných bodů
 • povolená tolerance mapy je +- 6°
 • při hodnocení musí rozhodčí posuzovat pouze to, je-li mapa zorientována správně (je-li v toleranci)
 • není možno hodnotit postup, jakým hlídka mapu zorientuje - např. na kterou část  mapy pokládá buzolu, to záleží pouze na hlídce

3. ÚKOL: Stanovení azimutu vybraného bodu (pouze starší)

 • za nesprávné určení azimutu obdrží hlídka 5 trestných bodů
 • povolená tolerance azimutu je +- 6° v porovnání s přehledem správných azimutů ověřených hlavním rozhodčím závodu
 • hodnocení, zda byl azimut určen správně, provádí sčítací komise po doběhnutí hlídky do cíle ZPV
 • rozhodčí na stanovišti pouze zapíše do příslušné kolonky startovního průkazu hodnotu azimutu, kterou družstvo naměřilo

NĚCO NAVÍC...

Určení světových stran jinak než buzolou

Podle Slunce s pomocí hodinek

 • samozřejmě lze tímto způsobem určit světové strany pouze v případě, že je jasno a Slunce svítí. Hodinky musí ukazovat správný čas a musí být ručičkové!
 • položíme hodinky na dlaň a otáčíme jimi tak dlouho, až malá ručička směřuje ke slunci. Úhel mezi tímto směrem a dvanáctkou rozpůlíme. Osa úhlu určuje směr sever-jih. 
 • nejpřesnější je tato metoda v zimě, přičemž odchylka v létě může být až 25%

Další způsoby

 • sníh se drží vždy déle na severní straně
 • mraveniště bývá kratší a příkřejší ze severozápadu, většinou z této strany chráněné stromem nebo pařezem, z jihu naopak bývá strana delší a pozvolná
 • úly bývají otevřeny na jih
 • katolické kostely mívají hlavní vchod a věž zpravidla na západní straně
 • vinice bývají zakládány na jižních svazích

Podle Polárky

 • Polárka je poslední hvězdou oje malého vozu (na obloze najdeme Velký vůz a vzdálenost jeho zadní hrany prodloužíme 5x směrem nahoru - tam by měla být polárka)
 • Polárku najdeme na obloze vždy na stejném místě v každém ročním období a ukazuje směr na sever

Podle osaměle stojících stromů

 • na severozápadní straně bývá kůra osaměle stojících stromů porostlá mechem a lišejníkem
 • na severozápadní straně bývají větve kratší a ošlehané větrem

Podle letokruhu na pařezu

 • na severní straně jsou letokruhy pařezu hustější (blíže u sebe), jelikož dřevo vlivem slunečních paprsků a jejich tepla roste rychleji

Určení vlastního stanoviště na mapě

Může se stát, že v terénu budeme mít mapu, ale nebudeme přesně vědět, v jakém bodě na mapě se právě nacházíme. Jak postupovat v takové situaci?

 1. V přírodě najdeme místo, ze kterého dobře vidíme na okolí
 2. Snažíme se porovnat mapu s krajinou - vytipujeme si alespoň tři dobře viditelné orientační objekty jako např. zámek, zříceniny, myslivnu, elektrárnu apod. a tyto objekty nalezneme na mapě (topografické značky)
 3. Mapu zorientujeme - položíme ji na zem a natáčíme ji tak, aby objekty zakreslené v mapě, kopírovaly skutečnost
 4. na zorientovanou, vodorovně položenou mapu, položíme k jednotlivým objektům tužky popř. stébla trávy, vodorovné větvičky aj. a pohybujeme s nimi tak, až se v jednom bodě protnou.
 5. To je místo, kde se nacházíme.